ប្រភពនៃភាពជោគជ័យ ភាគទី២ តោះស្តាប់ខ្ញុំអានសៀវភៅតោះស្តាប់ខ្ញុំអានសៀវភៅ ការអានសៀវភៅនិងនាំអ្នកអោយទទួលបានជោគជ័យ បើសិនជាអ្នកអត់មានពេលអានទេស្តាប់ខ្ញុំអាន
-ចុចទីនេះ ៣៣សម្ថភាពដើម្បីបង្កើតឳកាសទៅកាន់ភាពជោគជ័យភាគទី១
KouSopheap, sansochea, butsavong, bunchansokhen, buddha,
dhamma,
គូសុភាព, សានសុជា,STV Spork Reach, ប៊ុតសាវង្ស, ប៊ុនចាន់សុខេន, ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត, អប់រំជីវិត, ស្តាប់ធម៌online,
Komnab, កំណាព្យអប់រំ, ព្រះគុណម៉ែ, ម៉ែមានតែមួយ, អាសូរម៉ែ,
កំណាព្យ១០១, But savong, san sochea, Kou sopheap,
bun Chansokhen, Khmer Dhamma, KhmerDhamma,
រក្សាចិត្ត, មេរៀនជីវិត, សាងកម្លាំងចិត្ត, ជីវិតនិងព្រះធម៌, ជីវិតពិតជាត្រូវការធម៌, លោកទេសនា,
Lok Tesna, Sdab tor, ស្តាប់ធម៌, ធម្មទាន, Khmer Dhamma Talk, dhamma talk,
Kou sopheap talk, កូនពុកកុំចុះចាញ់
កូនពុកកុំចុះចាញ់ មេរៀនជីវិត
សាងកម្លាំងចិត្ត កំណាព្យអប់រំ By Bun Chansokhen
ប៊ុន ចាន់សុខេន

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *