ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៣២ ​[Khmer Buddhism]ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៣២
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

3 responses to ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៣២ ​[Khmer Buddhism]

  1. ករុណាក្រាបថ្វាយបង្គំរំលែកដល់គុណលោកម្ចាស់គ្រូវជិរប្បញ្ញោសានសុជាករុណាស្តាប់ព្រះធម៌លោកម្ចាស់បានយល់ដឹងច្រើនបានចេះបានយល់ពីរព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *