និរតី ជំនោរ និយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៏នយោបាយក្ដៅៗនៅភូមា និង នៅកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៧និរតី ជំនោរ និយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៏នយោបាយក្ដៅៗនៅភូមា និង នៅកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៧
——————————————————————————————————–
All visitors visit my channel click here:
——————————————————————————————————–
Our YouTube channel
#Sok_Visal Channel is created to share you all the most recently news happening in Cambodia including political news, land dispute, corruption in Cambodia and other social news.

The most videos are free to use that collected from Facebook that people created to share their opinion to thousands of people in order the express their feeling about Cambodia situation and other purposes.

——————————————————————————————————–
Thank you for coming to visit my videos in this YouTube Channel.
Please don’t forget SUBSCRIBE, SHARE and LIKE my channel to get more update videos.

#CambodiaHotNewsToday

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

3 responses to និរតី ជំនោរ និយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៏នយោបាយក្ដៅៗនៅភូមា និង នៅកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៧

  1. គ្មានខ្មែរណាគាំទ្រវប្បធម៌ពាលាអាវាសែចិនឈ្លក់ទឹកទេ ។ មីកញ្ចិន ភ្នែកលិបប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន កើតក្នុងស្រុកខ្មែរយកវប្បធម៌ចិនភ្នែកលិបខុសហើយ ។ មើលជនជាតិចិនមិនដែលយកវប្បធម៌ខ្មែរទៅផ្សាយក្នុងស្រុកវាដែរឬទេ ។

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *