ថ្នាក់ទី១ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៥ ស្រៈពេញតួ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន បឋមកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង#ថ្នាក់ទី១ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៥ ស្រៈពេញតួ បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន បឋមកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
#សូមអាណាព្យាបាល ឪពុកម្តាយ ជួយកូនៗផង
#For Help Kid In Grade 1 (Khmer).
#For New Teacher Guideline.

Please help to subscribe and share ♥ All The Real Life and Nature ♥ channel.
👉
—- /// —

* Our Channel All The Real Life and Nature always upload Khmer and Mathematics Lesson about:
👉Khmer language Grade 1,
👉Khmer language Grade 2,
👉Khmer language Grade 3,
👉Mathematics grade 1,
👉Mathematics grade 2,
👉Mathematics grade 3.

* Channel All The Real Life and Nature always focus on learning
Khmer, Mathematics,
Teacher, and Student.
— // —

Select the Khmer language and Mathematics by the following grade level:
👉ភាសាខ្មែរ Khmer lessons Grade 1:
👉ភាសាខ្មែរ Khmer lessons Grade 2:
👉ភាសាខ្មែរ Khmer lessons Grade 3:
👉គណិតវិទ្យា Mathematics Grade 1:
👉គណិតវិទ្យា Mathematics Grade 2:
👉គណិតវិទ្យា Mathematics Grade 3:
—- // —-

ទំនាក់ទំនងយើង:
👉Facebook:
👉Youtube:
👉Gmail: [email protected]
👉Phnone Number: +85566322168
—- // —-

Thank you inside and out. Our Supported Countries!
All The Real Life and Nature.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *