ដំណើរមនុស្សលោក ដោយម្ចាស់គ្រូ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា |Khmer​ Dharma By San SocheaThank you very much for watching my videos. I hope you will enjoy this videos in my channel YouTube and please like,comment and subscribe my channel. Thanks you 🙏🙏🙏

ព្រះធម៌👉
ស្មូត👉
មេរៀនព្រះអភិធម្ម👉
ទូកង👉
ភ្លេងការ 👉
_______________________________________________

👉Follow on my Social media

👉Page :

​​​👉Facebook:

👉YouTube:

👉Instagram:
#ដំណើរមនុស្សលោក #វជិរប្បញ្ញោ_សាន_សុជា

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *