ដាំទម្លាប់នឹងដុះជាអត្តចរិតមុនដំបូងយើងបង្កើតទម្លាប់ បន្ទាប់មកទម្លាប់បង្កើតយើងវិញម្តង
ដាំគំនិតនឹងដុះជាសកម្មភាព
ដាំសកម្មភាពនឹងដុះជាទម្លាប់
ដាំទម្លាប់នឹងដុះជាអត្តចរិត
ដាំអត្តចរិតនឹងដុះជាជោគវាសនា

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *