ដាក់អំពើមន្តអាគម | san sochea | សាន សុជា [ sun mach official ]ដាក់អំពើមន្តអាគម | san sochea | សាន សុជា [ sun mach official ] សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​ ធម្មទានដោយៈ ស.ស៊ុន …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

6 responses to ដាក់អំពើមន្តអាគម | san sochea | សាន សុជា [ sun mach official ]

  1. កុំពឹងផ្អែកលើពួកព្រាយគប្បីពឹងលើព្រះ។ឆាប់ជឿឥតពិចារណានាំអាត្មាឲ្យវិនាស។លោកគ្រូមានពុទ្ធដីកាពិតជាសាវករបស់របស់ព្រះអង្គពិតៗ។

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *