ដាក់ទានស្នេហ៍ស្មោះ | សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]Welcome to Khmer Dhamma Page

This is a Khmer Dhamma Page channel created for the purpose of spreading the Dharma in Khmer Buddhism.
Pursat Province, Cambodia.

Please approve !!

————————————————————————
💰ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗមើល💰
500 040 157 (កុង ABA)
ឈ្មោះគណនី SAMROM BUNNAROUT
Wing: 070 381 223
————————————————————————

Video TITLE : ដាក់ទានស្នេហ៍ស្មោះ | សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]
Video URL :

Music Intro : ដើម្បីកូន
Music Outro : បទ​ មាឃបូជា ច្រៀងដោយ ៖ ភឿន ស្រីពៅ

#SanSochea #KhmerDhammaPage

San sochea, San sochea new, San sochea 2021, San sochea official, Khmer dhamma page

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

4 responses to ដាក់ទានស្នេហ៍ស្មោះ | សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]

  1. B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G h.o.T G.i.r.L's —L—o—V—e—S—e-X———❤️😘 ..👍 Clickhere : cams.downloadz.to

    !💖🖤❤️今後は気をライブ配信の再編ありがとうです!この日のライブ配信は、かならりやばかったですね!1万人を超える人が見ていたもん(笑)やっぱり人参最高!まさかのカメラ切り忘れでやら1かしたのもドキドキでした,. 💖🖤在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而,人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。. 說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔,切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木 來調味g食物煮的時候1

    1618640275

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *