ចៅម៉ែ៖ តម្រាបូរាណដែលព្រះម៉ែធរណីហាមផ្តាច់បំផុត ធ្វើរបងផ្ទះមុនធ្វើផ្ទះ#ចៅម៉ែ #masterlife168
=======================================
Hello Everyone! Welcome to Masterlife168
This’s a best channel talk about feng shui that teaching by Master Feng Shui Ms.Rachna, who well know and professional in feng shui skill.
Thank you for your support us.
បញ្ជាក់៖
នេះគ្រាន់តែជាChannel ផ្តល់ចំនេះដឹង យើងខ្ញុំពុំមានលក់ផលិតផលទេ។ សូមទាក់ទងផេក អ្នកគ្រូ រចនា ហៅចៅម៉ែផ្ទាល់។
សូមអរគុណ!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

15 responses to ចៅម៉ែ៖ តម្រាបូរាណដែលព្រះម៉ែធរណីហាមផ្តាច់បំផុត ធ្វើរបងផ្ទះមុនធ្វើផ្ទះ

  1. សាធុ សាធុ សាធុ សាធុអរគុណអ្នកគ្រូចៅម៉ែច្រើនណាស់ សំរាប់វីដអូវគ្គនេះ

  2. ចុះបើយើងចាក់តែដីមុនទុកសិនបានអត់អ្នកគ្រូ ។

  3. ចុះបើសង់ផ្ទះចាក់ចំពាក់កណ្តាលព្រំគេ តើល្អអត់ចៅម៉ែ?

  4. ចុះបើផ្ទះយើងមានរបងស្រាប់ ហើយយើងធ្វើផ្ទះថ្មី ម៉េចវិញ

  5. អរគុណអ្នកគ្រូចៅម៉ែបានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះជ្រួតជ្រាបច្រើនណាស់

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *