ចិត្តមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិត​ | សាន សុជា [San Sochea QA]ចិត្តមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិត​
សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

7 responses to ចិត្តមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិត​ | សាន សុជា [San Sochea QA]

  1. ហេតុអី ខ្ញុំមិនព្រមទទួលយកការពិត 😢😢

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *