គំនិតធ្វើឲ្យមាន គំនិតធ្វើឲ្យក្រ Rich and poor ideas by Chea Chamroeun,In this video we want to show you about គំនិតធ្វើឲ្យមាន គំនិតធ្វើឲ្យក្រ Rich and poor ideas by Chea Chamroeun, – Success Reveal.

គំនិតអ្នកមាននិងអ្នកក្រខុសគ្នាត្រង់
*អ្នកក្រចាយសិនសល់ចាំទុកធ្វើមាន
*អ្នកមានទុកសន្សំធ្វើទុនសិនសល់ចាំចាយ!!.
បកស្រាយដោយ៖ លោកគ្រូបណ្ឌិត ជា ចំរើន

Credit to Chea Chamroeun, PhD

——————————
ស្តាប់សៀវភៅ 52ក្បាល/ឆ្នាំជាមួយមនុស្សជាងបីពាន់នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើ WEREAD

——————————

Check out our channels and group:
☛ Join SUCCESS REVEAL Facebook Group:
☛ Nivorth101:

✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal #បណ្ឌិតជាចំរើន

❤Watch all Success Reveal video❤

.: SUBSCRIBE for new video everyday :.

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
Khim Sokheng:
Siev Sophal:
Lay Lonn:
Kong Parith:
Quach Mengly:
Tang Namsrun:
Oun Sarath:
Sim Dara:
Kuy Vat:
Din Somethearith:
Hero audio book:
Hem Hema Modern Laundry:
Nourn Ork:
Soum Sambath:
Kim Heang:

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

19 responses to គំនិតធ្វើឲ្យមាន គំនិតធ្វើឲ្យក្រ Rich and poor ideas by Chea Chamroeun,

  1. គំនិតធ្វើឲ្យមាន គំនិតធ្វើឲ្យក្រ
    _____________
    បងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរ?

  2. បើមានទាំងអស់គ្នាផែនដីពិតជាមានមហន្តរាយ…..;)

  3. ជម្រាបសួរលោកគ្រូសុំចូលជាសិស្សលោកគ្រូផង

  4. Admin សុំ video លោកគ្រូ ជា ចំរើន និយាយពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការប្រើភ្នែកទាំង៥🙏❤️❤️

  5. លោកគ្រូត្រូវការសិស្សជំនិត​ ឯខ្ញុំត្រូវការគ្រូល្អmentor

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *