គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់ (ភាគ២) – Math 1st gr. le. 7 epi.2នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៧ អំពី វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់។
In this lesson all students will learn about Math 1st grade lesson 7 about វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់.
សូមចូលទៅកាន់៖

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *