ខ្លះៗអំពីដែនដីពុទ្ធភូមិ san sochea officialខ្លះៗអំពីដែនដីពុទ្ធភូមិ san sochea official ————– Website: Facebook: …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

22 responses to ខ្លះៗអំពីដែនដីពុទ្ធភូមិ san sochea official

  1. 🙏🙏🙏ដេាយសេចក្តីគេារពលេាកម្ចាស់គ្រូ 🙏🙏🙏❤️

  2. សាធុ សាធុ សាធុ ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា🙏🙏🙏🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌺🌺🌺

  3. ថេរដីកា ព្រះគុណម្ចាស់ ក្នុងឃ្លិប នេះ ពិសេសណាស់

    (បើបានថេរដីកា ជាភាសាអង់គ្លេសវិញ មិនដឹងថា អ្នកកាន់ពាហិរសាសនា ប៉ះសក់ ប៉ុនណា ទេ អំពី Buddha’s love-truth-freedom)

  4. សាធុ សាធុ សាធុ ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លា🙏🙏🙏🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌺🌺🌺💐💐💐

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *