ការ​បោះ​ឆ្នោតគ្មាន​ប្រ​ទេសណាយុត្តិធម៏​ដែរ តែ​គេ មិន​ប្រេីទាហានRithyVongLong #រិទ្ធីវង្សឡុង #KhmerOnAir THE FIRST, MAIN PURPOSE THIS CHANNEL: I would like to say thanks to all of you come to visit my …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

7 responses to ការ​បោះ​ឆ្នោតគ្មាន​ប្រ​ទេសណាយុត្តិធម៏​ដែរ តែ​គេ មិន​ប្រេីទាហាន

 1. ខ្ញុំយល់ស្របអាមេរិកធ្លាប់បាំងដៃកាលឆ្នាំ1975យើងស្លាប់អស់បច្ប្បនកដូចគ្នា

 2. PLEASE SUPPORT PARIS PEACE AGREEMENT, PPA 23 OCTOBER l1991🙏🇰🇭❤️☮️❤️🇰🇭💯🙏 ‼️

  PEACE ☮️ AND DEMOCRACY FOR CAMBODIA 🇰🇭❤️🇰🇭✊‼️

 3. I was so disappointed when Hillary Clinton lost to Donald Trump;
  Shock and devastated. But I moved on✊🇰🇭❤️🇰🇭🇺🇸❤️‼️

  My KHMERS PEOPLE🇰🇭
  We are in good HANDS🇺🇸💙🇺🇸✊
  JOE BIDEN🇺🇸KAMALA HARRIS🇺🇸
  is what’s AMERICA needs right now a leader, my opinion.
  Mr. President Joe Biden will bring our country together🇺🇸❤️🇺🇸
  He’s supported PARIS PEACE AGREEMENT, PPA 23 OCTOBER l1991
  He will be a great help to Cambodia🇰🇭❤️🇺🇸‼️

 4. 🇺🇸❤️🇺🇸America the land of free, democracy and possibilities; MR. PRESIDENT BARACK OBAMA🇺🇸VICE PRESIDENT KAMALA HARRISS are good example. Two children of immigrations.
  It’s very important to do your research first before you vote for the candidate. I didn’t vote for BARACK OBAMA. I voted for BUSH; I wasn’t sure.

  I was so disappointed when Hillary Clinton lost to Donald Trump;
  Shock and devastated. But I moved on✊
  I got a chance to meet Bill Clinton, shake his hand and didn’t let go lol 😂🥰😂🇺🇸❤️🇺🇸
  I got his autograph and it’s framed in my bedroom💋🇺🇸❣️

 5. vous faites très bien parler je vous support 100000000000000000000000% MR LONG . il faut qui comprendre les gens il y a beaucoup fraude élection présidentielles in USA

 6. បើលោករាត់មិនទាន់វិជ្ជាសាស្តស្រុកគេទេកុំបំពុលគេថោកតែយើងបានហើយ

 7. ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានស្រុកខ្មែរត្រូវការធានាធិប្បតិយអាមេរិកជួយ?​ទំលាប់ខ្មែរបើគេមិនជួយគេអារក្រក់ហេតុអី?​

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *