កម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារ-ពន្ធប្រាក់ចំណូល (ផ្នែកទី១: ចំណូល)កម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារ-ពន្ធប្រាក់ចំណូល (ផ្នែកទី១: ចំណូល)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

2 responses to កម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារ-ពន្ធប្រាក់ចំណូល (ផ្នែកទី១: ចំណូល)

  1. ជម្រាបលោកគ្រូ លោកគ្រូអាចអោយជា File មេរៀនបានអត់

  2. ជម្រាបសួរលោក! ខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចត្រង់ចំណុចចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ចំពោះការដាក់អចលនទ្រព្យឲ្យបុគ្គលិកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណ:ឯកជនគឺត្រូវជាប់ពន្ឋលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផង និងគិតជាចំណូលដែលត្រូវជាប់ពន្ឋលើប្រាក់ចំណូលផងមែនទេ។ អរគុណ។

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *